FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

आ.व.२०७९।८० को लागि दशौँ नगरसभाबाट प्रस्तुत बजेट, निति कार्यक्रम

दस्तावेज: 

आ.व. २०७८/०७९ को सम्पुर्ण बजेट योजना तथा कार्यक्रम

आ.व. २०७७/०७८ हरिपुर्वा नगरपालिकाको छैठौ नगरसभामा प्रस्तुत बजेट

दस्तावेज: 

मुख्यमन्त्री बेटी बचाउ बेटि पढाउ कार्यक्रमको फारम

आ. व. २०७५।०७६ को नगर स्तरिय योजना तथा कार्यक्रम

२०७४।७५ को नगर स्तरिय संचालन गर्न बाकी योजनाहरु

आ. व. २०७५।०७६ मा स्विकृत भएको सम्पुर्ण वडाहरु १-९ सम्मका योजनाहरु